Hållbart byggande & fastighet

Det senaste inom grönt & hållbart byggande, energieffektiva fastigheter & bostäder, förnybar energi samt hållbara lösningar är en stabil väg till ett hållbart samhälle.

Hållbarhet innebär bla att hänsyn tas till de gröna hållbarhetsfrågorna, de sociala hållbarhetsfrågorna och de ekonomiska hållbarhetsfrågorna. Global uppvärmning, utsläpp av växthusgaser, stigande temperaturer.

Hållbarhet ökar i betydelse inom bygg- och fastighetsbranschen, och drivkraften är inte längre i första hand PR-värdet. Med hållbart byggprojekt menas i det här fallet ett projekt där hållbarhetsfrågor finns med genom hela byggnadens livscykel.

\

Vänta inte på att växla upp hållbarhetsarbetet

Över 80 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt att företag tar samhällsansvar.

\

Ta fram en uppsättning vägledande principer

Säkerställ att alla projekt du genomför är i linje med dina hållbarhetsmål.

\

Drivet - eget engagemang, stärkt konkurrenskraft och kundkrav

Det är mer attraktivt att investera i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Exempel på hållbart byggande

På taket kan man installera solceller som bidrar med hållbar el till fastigheten men även grönytor i form av sedum som medverkar till dagvattenfördröjning.

Eftersträva långsiktigt ägande och förvaltning genom att alla material och produkter ska hålla över tid och kräva så lite underhåll som möjligt.

Fokusera på minskad miljöpåverkan och optimerade drifttider för uppvärmning, kylning och ventilation.

Hållbart byggande ur alla hållbarhetsaspekter; ekologisk, ekonomisk och social.

Fler och fler bryr sig om hållbarhet

En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare.

Starta idag?Frågor på detta?