Hållbara transporter

Genom att välja det energismartaste transportslaget, de miljövänligaste bränslena, energieffektivisera och undvika onödiga transporter. Hållbara transporter kan också handla om att byta transportslag till ett som är mer energismart.

Transport av personer och varor inom Sverige står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning.

Ett sätt att göra transporterna mer hållbara är att byta transportslag till ett som är mer energismart

Transporterna kan bli mer hållbara och miljövänliga på flera olika sätt. Tex genom att gynna energismarta transportslag, miljövänliga drivmedel, energieffektivisering och att effektivisera bort transporter.

\

Vänta inte på att växla upp hållbarhetsarbetet

Över 80 procent av småföretagarna tycker att det är viktigt att företag tar samhällsansvar.

\

Ta fram en uppsättning vägledande principer

Säkerställ att alla projekt du genomför är i linje med dina hållbarhetsmål.

\

Drivet - eget engagemang, stärkt konkurrenskraft och kundkrav

Det är mer attraktivt att investera i företag som kan hantera risker relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Lokala transporter skapar lägre belastning

Att handla varor och mat som producerats lokalt minskar behovet av transporter. Det gäller att minska sträckan som varje produkt färdas, bland annat genom att undvika onödiga omvägar, men det gäller också att se över på vilket sätt alla sakerna förflyttas. Ofta är resan till och från affären, som många gånger görs med bil, det steg i transportkedjan som släpper ut allra mest koldioxid!

Om man ser till utsläppen av växthusgaser är tåg generellt sett det miljövänligaste motordrivna färdmedlet för persontransporter. Huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn kommer från vägtrafiken, där utsläpp från personbilar och tunga fordon dominerar.

Användningen av fossila bränslen påverkar klimatet och miljön genom att bidra till växthuseffekten, försämra luftkvaliteten i städerna och orsaka försurning i mark och vattendrag

Ett sätt att göra transporterna mer hållbara är att byta transportslag till ett som är mer energismart.

Fler och fler bryr sig om hållbarhet

En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare.

Starta idag?Frågor på detta?